قرارداد فروش
مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
نمونه قرارداد فروش خودرو

ماده ۱ : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از فروش یک دستگاه خودرو .................................................. تیپ .................................. مدل ....................... رنگ: ...............................................با امکانات (آپشن -ها).................. ................. ..................... ................... ..................... ................. .........
ماده ۲ : خریدار

شخص حقیقی

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:

شغل:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

کد پستی:

شخص حقوقی

نام شرکت:

نام مدیریت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

نام نماینده:

شماره معرفی نامه:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه نماینده:

کد پستی:

 
ماده ۳ : فروشنده
شرکت تبریز موتور آسیا به شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۷۴۴۴۴۴و شماره ثبت: ۴۲۲۱۱ به نشانی تبریز، میدان فهمیده، کوی فرشته شمالی، خیابان پور صبور، پلاک ۱۵ کدپستی ۵۱۵۸۴۴۵۶۸۹
ماده ۴ : قیمت و شرايط فروش :
۱-۴- قيمت خودروي موضوع قرارداد به عدد ....................... و به حروف ...................................... ريال مي باشد که با عنايت به مفاد آتي اين قرارداد تعیين و به شرح ذيل پرداخت مي گردد و خريدار خيارات غبن ولو غبن فاحش را از خود سلب و ساقط مينمايد .
۲-۴- پرداخت هاي خریدار به شرح زير مي باشد:
 

ردیف

نوع پرداخت

شماره سند

تاريخ

نام بانك

نام شعبه

حساب شرکت

مبلغ (ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تبصره ۱: ملاک محاسبه زمان تحويل خودرو و محاسبه حقوق قراردادي خريدار، پرداخت وجه چکهاي تعيين شده مي باشد. بديهي است شرکت تبریز موتور آسیا در خصوص واريز و پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانکي سايرين حتي مدیران شرکت مسئوليتي ندارد.
ماده ۵: زمان و مکان تحویل :
خودرو موضوع اين قرارداد ظرف مدت ۳۰ روز کاري از روز وصول مبالغ پرداختني موضوع ماده ۴ اين قرارداد و منوط به ايفاي کامل مفاد ماده مذکور، تحويل ميگردد. تحویل خودرو در محل تعیین شده از جانب شرکت تبریز موتور آسیا خواهد بود.
تبصره ۲: در صورت درخواست خریدار مبنی بر تحویل خودرو در محلی دیگر، هزینه نقل و انتقال خودرو به عهده خریدار خواهد بود.
تبصره ۳: روزهاي پنجشنبه، جمعه و ايام تعطيل جزء روزهاي کاري مورد محاسبه قرار نميگيرند.
ماده ۶: تعهدات طرفين قرارداد
۱-۶- فروشنده مراتب آمادگي خود را در خصوص تحويل خودرو از طريق ارتباط تلفني، ارسال پیامک يا ارسال دعوتنامه از طريق پست به آدرس مندرج در اين فرم و يا آدرس جديد خريدار كه كتباً به شركت اعلام گرديده به اطلاع خريدار خواهد رساند و در صورت تغيير آدرس و عدم اعلام آن از طرف خريدار به شركت، دعوتنامه به آدرس قید شده در قرارداد ابلاغ شده تلقي مي‌گردد.
۲-۶- عدم مراجعه خريدار ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام فروشنده مبنی بر آماده تحویل بودن خودروی موضوع قرارداد به منزله انصراف خريدار از تحويل خودروی موضوع قرارداد بوده و خريدار به موجب همين قرارداد به فروشنده وکالت ، اختيار و نمايندگي داده تا موضوع قرارداد را بنا به تشخيص خود به هر مبلغ و هر شرط منتقل نموده و اقدام به استرداد وجوه دريافتي پس از کسر خسارات وارده به خريدار نمايد.
۳-۶- در صورتی که مشتری درخواست شماره گذاری خودرو را از جانب شکت تبریز موتور آسیا را داشته باشد، خودرو پس از شماره گذاری تحویل مشتری می گردد. در غیر این صورت با توجه به اینکه دستور العمل شماره گذاری خودروها دارای تاریخ انقضاء می باشد، خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اسناد شماره گذاری و اعلام شرکت مبنی بر آماده شماره گذاری بودن خودروی موضوع قرارداد، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید، در غیر این صورت، مسئولیت عدم شماره گذاری خودرو و هزینه های مرتبت با آن بر عهده خریدار می باشد.
۴-۶- طرفين ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند در صورت عدم وصول چك دريافتي موضوع بند ۲ ماده ۴ و يا واريز مبالغ نقدي به حسابهايي غير از حسابهاي شرکت تبریز موتور آسیا (فروشنده)، اين قرارداد منفسخ و فروشنده اختيار دارد خودروي موضوع قرارداد را به ديگري واگذار نمايد.
۵-۶-  در صورت درخواست خريدار مبني بر استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع بخشنامه فروش اين قرارداد، احراز شرايط مورد نظر شرکت ها و موسسات اعتباري طرف قرارداد فروشنده جهت اخذ تسهيلات از سوي خريدار الزامي بوده و خريدار می بایست مفاد قرارداد مربوطه را کاملا رعايت نمايد. خريدار به موجب اين قرارداد به فروشنده وکالت داد نسبت به تسهيل اعتبار از موسسات اعتباري اقدام و کليه هزينه هاي مربوطه را از پرداختهاي خريدار کسر نمايد .
۶-۶- در صورت درخواست خریدار مبنی بر استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع بخشنامه فروش این قرارداد، خریدار متعهد به پرداخت اقساط و تامین وجه چک های صادره در موعد مقرر می باشد. در صورتیکه خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سررسید مقرر پرداخت ننماید موظف به پرداخت جریمه ای معادل ۱.۵ در هزار نسبت به کل بدهی پرداخت نشده بصورت روزانه می باشد. همچنین اقساط باقیمانده خریدار دین حال شده و تمامی مطالبات اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیرکرد و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله و هزینه های دادرسی متعلقه و سایر هزینه ها و مخارج و خسارات وارده را از طریق اجرائیه و هر گونه اقدام قانونی لازم مطالبه و وصول خواهد نمود.
۷-۶- در صورت بروز شرايط فورس ماژور مانند زلزله، سيل ، جنگ ، آتش‌سوزي،‌ شورش های فراگیر و همچنین تحریم های اقتصادی بین المللی که موجب عدم تحویل خودرو از سوی سازنده به فروشنده گردد و نیز تغییر قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط تاثیرگذار بر امور گمرکات و واردات خودرو به کشور و نیز افرایش نرخ ارز بیش از ۵ % (پنج درصد) از زمان انعقاد قرارداد، که شرکت را از انجام تعهدات خود بازدارد، در ابتدا فروشنده موظف است تا مراتب را بصورت کتبی به اطلاع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور بوجود آمده کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق در آمده و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه، هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در صورت فسخ قرارداد، فروشنده صرفاً موظف به استرداد اصل وجوه دريافتي به خريدار ظرف مدت يک ماه مي باشد.
۸-۶-خريدار حق انتقال موضوع اين قرارداد را بدون اخذ مجوز كتبي فروشنده تحت هر عنوان از عناوين قانوني اعم از قطعي شرطي،‌ وكالت، رهني و غيره را از خود ساقط نموده و بنابراين انجام هرگونه انتقال حقوق اين قرارداد بدون اجازه كتبي فروشنده باطل است.
۹-۶- در صورت تاخير در تحويل خودروي موضوع اين قرارداد مدت تاخيراز زمان سررسيدبه صورت روز شمار با نرخ ساليانه .....% محاسبه و به خريدار پرداخت مي گردد.
۱۰-۶- خريدار در طول مدت قرارداد مي تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت کتبي اقدام نمايد. در اين صورت شرکت ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت درخواست کتبي فسخ، نسبت به استرداد الباقي وجوه دريافتي به خريدار اقدام می نمايد .
ماده ۷ : ساير موارد
۱-۷- ماليات بر ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد که در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است.
۲-۷- خودروي موضوع قرارداد داراي پوشش بيمه شخص ثالث سال اول مي باشد که حق بيمه آن در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است.
۳-۷- قيمت نهايي خودرو شامل کليه هزينه هاي مربوط به شماره گذاري ازجمله ماليات ها، فيش۱۰%، عوارض شهرداري و پلاک، بيمه شخص ثالث مي باشد.
۴-۷- تحويل خودرو به خريدار و يا نماينده قانوني وي طي وكالت‌نامه محضري با ارائه اصل نسخه قرارداد و كارت شناسايي معتبر انجام مي‌پذيرد.
۵-۷- خودروي موضوع قرارداد تحت پوشش گارانتي ۵ سال و يا ۱۵۰ هزار کيلومتر کارکرد توسط نمایندگی رسمی مي باشد.
۶-۷- فروشنده خودرو موضوع قرارداد را در مرحله قبل از تحويل،‌مورد بازرسي قرارداده و به صورت صحيح و سالم به خريدار تحويل خواهد نمود.
ماده ۸- حل اختلاف 
در صورت بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده،انجمن واردکنندگان خودرو بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد و در صورت عدم حصول توافق، موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری شهر تبریز حل و فصل خواهد گردید.
ماده ۹ : موخره
اين قرارداد در ۹ ماده، ۳ تبصره و ۴ نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظيم و مبادله گرديده و بدون مهر و امضاء شرکت تبریز موتور آسیا فاقد اعتبار مي باشد.
 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟